Saltar navegación

Suma de forzas paralelas

Escena. Na simulación o alumno pode comprobar que, se sobre un sólido actúa un momento de forzas, provocarán un xiro acelerado ao redor do eixe de xiro.
Simulación do efecto que produce unha forza cando é aplicada en diferentes puntos dun sólido ríxido
Autor: Enric Ripoll (CC BY-SA)
A romana usábase para pesar mercadorías. O seu funcionamento baséase na suma de momentos de forzas paralelas. Escultura de Ramón Conde (en Pontevedra).
Fiel Contraste
Fotografía de Enric Ripoll. Fiel contraste (CC BY-SA)

Segundo vimos cando estudamos os vectores, cando dúas forzas paralelas e do mesmo sentido se suman, súmanse os seus módulos. Se as forzas teñen sentidos contrarios, réstanse os seus módulos. Isto  sérvenos unicamente para entender o efecto de dúas forzas de sentidos contrarios sobre a translación dun sólido, xa que si o sólido pode xirar temos que considerar o momento das forzas respecto do eixe de xiro. Vexamos un exemplo:

Temos un sólido ríxido que pode xirar entorno a un eixe que se pode trasladar e que pasa polo seu centro e aplicamos dúas forzas iguais pero de sentidos contrarios e situadas á mesma distancia do eixe (como se indica na simulación). O sólido non se desprazará porque a suma vectorial das forzas é nula, pero si que rotará, xa que os momentos das forzas non se anulan.

Par de forzas

Chamamos par de forzas  a dúas forzas paralelas de igual intensidade e sentidos contrarios que actúan en dúas direccións paralelas. Un par de forzas non produce movemento de translación, pero si de rotación.