Saltar navegación

As forzas: os seus efectos

Dis que sobre un corpo actúa unha forza se produce un cambio no seu estado de movemento ou lle provoca unha deformación. Unha forza é unha magnitude vectorial e pode ser anulada por outra do mesmo módulo e dirección pero de sentido contrario.

As forzas, como dixéramos,  son magnitudes vectoriais, é dicir para quedar ben determinadas precisan que se indique o seu módulo (ou a súa intensidade), a súa dirección (determinada pola recta sobre a que actúan) e o seu sentido (cara un lado da recta ou cara o outro).

O Newton (N) é a unidade de forza no Sistema Internacional

Tradicionalmente as forzas tense clasificado en:

  • Forzas de contacto, se os corpos que interactúan se tocan. Algúns exemplos son:
    • A normal, aparece cando dous corpos se exercen unha forza, por exemplo a forza que fai unha mesa sobre un libro situado enriba. A normal será sempre perpendicular á superficie de contacto dos corpos.
    • A tensión, aparece cando dous corpos interactúan mediante cordas, cadeas, fíos... A tensión a debuxamos sempre enriba do elemento de unión.
    • A fricción, dáse entre as superficies de dous corpos con tendencia ao movemento ou movemento relativo entre eles.
    • A forza elástica, maniféstase cando deformamos un corpo mediante a aplicación doutra forza.
  • Forzas a distancia, se "non se tocan" os corpos que se exercen forzas.
Escena. Na simulación o alumno pode observar o efecto que producen diferentes forzas sobre un resorte e, asemade, deducir a lei correspondente.
Simulación da deformación dun resorte
Autor: Enric Ripoll (CC BY-SA)

Medida das forzas

Podemos medir a intensidade (módulo) dunha forza aproveitando que son capaces de deformar os corpos. En concreto, podemos usar un resorte e observar a deformación que produce una forza nel.