Saltar navegación

Proba 1

Test SCORM

Pregunta

Gráfico da posición en función do tempo
Enric Ripoll (CC BY-SA)

O movemento dunha motocicleta que vai cara á esquerda nunha estrada recta correspóndese coa seguinte gráfica. Considerando coma positivas as magnitudes vectoriais que apuntan cara á dereita, indica cal destas afirmacións é a correcta:

Respostas

A aceleración é negativa e a motocicleta está freando

Sobre a motocicleta actúa unha forza  en sentido negativo (cara a esquerda)

A posición inicial da motocicleta é positiva e igual a 2 m

Pregunta

Gráfico da posición en función do tempo
Enric Ripoll (CC BY-SA)

O movemento dunha motocicleta de 150 kg de masa que nunha estrada recta correspóndese coa seguinte gráfica.  Considerando coma positivas as magnitudes vectoriais que apuntan cara á dereita, indica cal destas afirmacións é a correcta:

Respostas

A forza resultante sobre a motocicleta é nula

A forza resultante sobre a motocicleta está dirixida cara a dereita (é positiva)

A forza resultante sobre a motocicleta está dirixida cara a esquerda (negativa) e ten un valor de -200 N

A forza resultante sobre a motocicleta está dirixida cara a esquerda (negativa) e ten un valor de -278 N

Pregunta

Gráfico da posición en función do tempo
Enric Ripoll (CC BY-SA)

O movemento dunha motocicleta de 150 kg de masa que vai cara á esquerda nunha estrada recta correspóndese coa seguinte gráfica. Considerando coma positivas as magnitudes vectoriais que apuntan cara á dereita, indica cal destas afirmacións é a correcta:

Respostas

O espazo percorrido entre t= 0 s  e t= 1 s é de 3 m

Para que a motocicleta tivese un MRU sería necesaría unha forza adicional de +278 N (cara a dereita)

O punto de partida da motocicleta foi de x=+2 m (á dereita da orixe)

Habilitar JavaScript