Saltar navegación

O segundo principio: o enunciado

Escena. Na simulación o alumno pode observar o efecto que produce unha forza sobre un corpo e verificar como varía a aceleración.
Na simulación o alumno pode observar o efecto que produce unha forza sobre un corpo e verificar como varía a súa aceleración
Enric Ripoll. Efecto dunha forza. (CC BY-SA)

O segundo principio da dinámica enúnciase así:

"Se sobre un corpo actúa unha forza, variará o seu estado de equilibrio, é dicir deixará de estar en repouso ou deixara de seguir un movemento rectilíneo e uniforme".

En xeral, se a masa do corpo permanece constante, iso significará que o corpo variará o seu vector velocidade, é dicir será acelerado. A forza provocará unha aceleración dada por:

Forza igual a masa por aceleración

Onde Forza é a forza aplicada ao obxecto de masa m e Vector aceleración é a aceleración adquirida polo obxecto.

Se estamos a traballar no Sistema Internacional de unidades, a forza virá medida en Newtons, a masa en kg e a aceleración en Metros partidos por segundo ao cadrado.

Desta maneira, 1 newton o podemos definir como a forza que imprime unha aceleración de 1 m/s2 cando actúa sobre unha masa de 1 kg.