Saltar navegación

A presión

Escena. Nesta simulación o alumno pode comprobar a dependencia da presión con diferentes parámetros.
Na simulación, o alumno debe verificar que a presión depende do valor da compoñente normal da forza aplicada sobre a superfície e da área desta última
Enric Ripoll. Presión sobre unha superficie (CC BY-SA)

Xa sabemos que unha forza pode producir deformacións nos corpos. O efecto deformador dunha forza sobre un corpo depende da área da superficie sobre a que actúa e, evidentemente da súa intensidade (módulo). Por iso, é necesario definir unha magnitude nova que inclúa tanto á forza como a área da superficie sobre a que actúa, esta magnitude chámase presión.

A presión exercida sobre un corpo é o cociente entre a forza e a área sobre a que actúa:

A presión é o cociente entre a intensidade da forza e a área da superficie sobre a que actúa.

A unidade de presión no sistema internacional é o Pascal que equivale a 1 newton aplicado perpendicularmente a unha superficie de 1 m2 de área. O símbolo do pascal é Pa.

O pascal é unha unidade moi pequena para as presións que normalmente usamos, por iso utilízanse outras unidades como a atmosfera (que equivale a 101325 Pa) ou o bar (que son 100000 Pa).