Saltar navegación

O primeiro principio da dinámica: o enunciado

Escena. Na simulación o alumno pode observar o que acontece cando unha persoa non vai suxeita aos elementos de seguranza dun vehículo e este frea.
Na simulación, o alumno debe deducir a dependencia da deformación sufrida por un resorte e a forza aplicada sobre el
Enric Ripoll. Freada de autobús (CC BY-SA)

O primeiro principio da dinámica enúnciase así:

"Un corpo conserva o seu estado de repouso ou movemento uniforme e rectilíneo a non ser que sobre el actúe unha forza".

Polo tanto este principio indícanos que as forzas non son a causa do movemento senón que producen variacións no estado de movemento rectilíneo ou de repouso.

Dis que un corpo está en equilibrio cando está en repouso (equilibrio estático) ou seguindo un movemento rectilíneo e uniforme (equilibrio dinámico).