Saltar navegación

MRUA

MRUA: Variación do módulo da velocidade

Na figura observamos a representación do valor da velocidade instantánea en función do tempo para un movemento rectilíneo e uniformemente acelerado.
Grafica da velocidade en función do tempo nun MRUA
Enric Ripoll Mira. Gráfico da velocidade en función do tempo nun MRUA (CC BY-SA)
Lembra que nun movemento rectilíneo e uniformemente acelerado a traxectoria do móbil é unha liña recta e o módulo da súa velocidade instantánea (tamén chamado rapidez ou celeridade instantáneas) aumenta (ou diminúe) de forma lineal co tempo. Se representásemos o módulo da velocidade en función do tempo obteríamos unha recta.

A ecuación que usaremos para indicar a variación do valor da velocidade en función do tempo será:

O valor da velocidade é igual ao valor da velocidade inicial máis a aceleración polo tempo

Onde "v0" é o valor da velocidade inicial, "Δt" o intervalo de tempo considerado e "a" a aceleración que será constante.

A pendente da recta representada é a aceleración.

MRUA: Variación da posición

Na figura observamos a representación do valor da posición en función do tempo para un movemento rectilíneo e uniformemente acelerado.
No Gráfico
Enric Ripoll Mira. Gráfico da posición en función do tempo nun MRUA (CC BY-SA)

Nun movemento rectilíneo e uniformemente acelerado a traxectoria do móbil é unha liña recta e o módulo da súa velocidade instantánea (tamén chamado rapidez ou celeridade) aumenta de forma lineal co tempo, iso vai facer que en cada unidade de tempo, o espazo percorrido sexa maior. Se representásemos posición en función do tempo obteríamos unha parábola.

A ecuación que usaremos para indicar a variación da posición en función do tempo será:

A posición sobre a recta que ocupa o móbil é igual ao valor da posición inicial máis a velocidade inicial multiplicada polo tempo máis a aceleración polo tempo ao cadrado.

Onde "x0" é o valor da posición inicial, "v0" o valor da velocidade inicial, "Δt" o intervalo de tempo considerado e "a" a aceleración que será constante.


Selección múltiple

Pregunta

Un corpo que se despraza en liña recta móvese segundo as seguintes ecuacións para a posición (son a mesma ecuación):

Equis igual a 45 máis 6 polo tempo menos 10 sextos polo tempo ao cadrado

Se as unidades son as correspondentes do Sistema Internacional, indica se as afirmacións son verdadeiras:

Respostas

A posición inicial é de 45 m

O tempo inicial é de 3 s

A aceleración é de 3 m/s2

A velocidade inicial é de 6 m/s

Cando o reloxo marque t = 7 s, teranse percorrido 13 m

A posición ao cabo de 2 s de comezar o movemento será de 50,333 m

O espazo percorrido ao cabo de 2 s de comezar o movemento será de 48 m

Amosa a representación da velocidade en función do tempo

A partir da figura, podemos determinar que o espazo percorrido desde que comeza o mevemento até que para para voltar cara atrás é de 2,7 m

As ecuacións que podríamos usar para calcular o espazo percorrido serían:

Espazo percorrido igual a 6 polo tempo menos 3 polo tempo ao cadrado

Cando o reloxo marque t = 6 s, o móbil terá unha velocidade de sentido contrario á inicial

Retroalimentación