Saltar navegación

MRU

MRU: O módulo da velocidade é constante

Na figura observamos a representación do valor do módulo da velocidade instantánea en función do tempo para un movemento rectilíneo e uniforme.
Grafica da velocidade en función do tempo nun MRU
Enric Ripoll Mira. Gráfico da velocidade en función do tempo nun MRU (CC BY-SA)
Nun movemento rectilíneo e uniforme a traxectoria do móbil é unha liña recta e o módulo da súa velocidade instantánea (tamén chamado rapidez ou celeridade instantáneas) mantense constante no tempo. Se representásemos o módulo da velocidade en función do tempo obteríamos unha recta paralela ao eixe de abscisas.

A ecuación que usaremos para indicar a variación do valor da velocidade en función do tempo será:

A velocidade mentense constante

A aceleración neste tipo de movemento é nula

MRU: Variación da posición

Na figura observamos a representación do valor da posición en función do tempo para un movemento rectilíneo e uniforme.
No Gráfico
Enric Ripoll Mira. Gráfico da posición en función do tempo nun MRU (CC BY-SA)

Nun movemento rectilíneo e uniforme a traxectoria do móbil é unha liña recta e o módulo da súa velocidade instantánea (tamén chamado rapidez ou celeridade) mantense constante, iso vai facer que en cada unidade de tempo, o espazo percorrido sexa o mesmo. Se representásemos posición en función do tempo obteríamos unha recta.

A ecuación que usaremos para indicar a variación da posición en función do tempo será:

A posición sobre a recta que ocupa o móbil é igual ao valor da posición inicial máis a velocidade multiplicada polo tempo

Onde "x0" é o valor da posición inicial, "v" o valor da velocidade, "Δt" o intervalo de tempo considerado.