Saltar navegación

Rúbrica

Rúbrica

Deseño gráfico
 ExcelenteSatisfactorioSuficienteInsuficiente
Creación gráfica Realiza composicións gráficas, seleccionando e utilizando equilibradamente os principais elementos da linguaxe visual. (4) Realiza composicións gráficas nas que se aplican os principais elementos de sintaxe visual (3)Realiza composicións nas que se empregan algúns elementos de sintaxe visual (2)Non emprega os elementos de sintaxe visual. (1)
Análise gráfica Identifica os elementos da linguaxe visual presentes en obxectos de deseño ou do contexto cotián. Analiza imaxes ou produtos de deseño, recoñecendo e diferenciando os seus aspectos funcionais estéticos e simbólicos. (4) Identifica os principais elementos da linguaxe visual presentes en obxectos de deseño ou do contexto cotián. Analiza imaxes ou produtos de deseño, recoñecendo e diferenciando a maioría dos seus aspectos funcionais estéticos e simbólicos. (3) Identifica algún dos elementos da linguaxe visual presentes en obxectos de deseño ou do contexto cotián. Analiza imaxes ou produtos de deseño, recoñecendo e diferenciando algúns dos seus aspectos funcionais estéticos e simbólicos. (2)Non identifica os principais elementos da linguaxe visual presentes en obxectos de deseño ou do contexto cotián. Analiza imaxes ou produtos de deseño, non recoñecendo e diferenciando a maioría dos seus aspectos funcionais estéticos e simbólicos. (1)
Recursos informáticosUtiliza con solvencia os recursos informáticos idóneos e aplícaos á resolución de propostas específicas de deseño gráfico. (4)Utiliza adecuadamente recursos informáticos idóneos e aplícaos á resolución de propostas específicas de deseño gráfico. (3)Coñece e emprega algún recurso informático e aplícao á resolución de propostas específicas de deseño gráfico. (2)Non coñece nin emprega algún recurso informático de deseño gráfico. (1)
ProxectosEntrega os proxectos e traballos nos prazos fixados e cumprindo con solvencia os criterios dados. (4)Entrega os proxectos e traballos nos prazos fixados e cumprindo adecuadamente cos criterios dados. (3)Entrega os proxectos e traballos nos prazos fixados e cumprindo a maioría dos criterios dados. (2)Non cumpre os prazos fixados nin cumpre os criterios dados. (1)
  • Actividade
  • Nome
  • Data
  • Puntuación
  • Notas
  • Reiniciar
  • Imprimir
  • Aplicar
  • Nova ventá