Saltar navegación

7.- Avaliación da secuencia didáctica

Nesta secuencia didáctica aprenderemos:

     O signficado da conmemoración e por que eliximos este día.


     Un percorrido histórico e contextualización.


     A importancia de Rosalía de Castro nas nosas Letras.


     O Rexurdimento da cultura galega.


     A Real Academia Galega (RAG).


     Persoeiros senlleiros homenaxeados en anos anteriores.


     A desmontar prexuizos cara a nosa lingua

En moitas actividades están sinalados os criterios de avaliación, instrumentos e incluso rúbricas creadas ah hoc.

Neste apartado algunha suxestión de como realizar unha avaliación global da secuencia:

- No caderno de traballo:

Hai dous tipos de actividades:

a) Unhas son interactivas que se poden avaliar de xeito inmediato e teñen o propósito de servir de motivación e relacionar conceptos traballados. Clicando no botón de informes do menú superior podedes ver a calificación de este grupo de actividades;

Detalle do botón de informes
Xosé Antón Vicente. Detalle do botón de informes (CC BY-NC-SA)

b) Outras son propostas de traballo colaborativo ou cooperativo e se avaliarín coa rúbrica do traballo grupal.

- Na proposta de traballo cooperativo:

A avaliación da actividade farase en base á rúbrica:

Rúbrica para avaliar o traballo cooperativo
Xosé Antón Vicente Rodríguez. Rúbrica para avaliar o traballo grupal (CC BY-NC-SA)

- Para a avaliación da webquest propoñemos esta outra rúbrica:

Para avaliar o traballo, fixarémonos nos seguintes aspectos:

  •   Utilización dos recursos da rede.
  •   Exposición clara das instrucións dos xogos deseñados por eles.
  •   Utilización correcta da lingua galega.
  •   Viabilidade e importancia das preguntas formuladas
  •   Funcionamento e relación entre os catro membros do grupo.
  •   Composición e estética do xogo creado.

Rúbrica:

Nome do mestre/a:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________
 

Nome do alumno/a:     ________________________________________

  CATEGORIA

4 puntos

3 puntos

2 puntos

1 punto

Contido e precisión

Toda a información das preguntas son axeitadas.

99-90% da información das preguntas son axeitadas.

89-80% da información das preguntas son axeitadas..

Menos do 80% da información das preguntas son axeitadas.

Escritura-Gramática

Non hai erros gramaticais no texto das preguntas nin nas instruccións do xogo.

Non hai erros gramaticais no texto das preguntas nin nas instruccións do xogo despois da revisión por parte do mestre.

Hai 1-2 erros gramaticais no texto das preguntas nin nas instruccións do xogo aínda despois da revisión por parte do mestre.

Hai 3 ou máis erros gramaticais no texto das preguntas nin nas instruccións do xogo aínda despois da revisión por parte do mestre.

Coñecemento gañado

Todos os alumnos do grupo saben as instruccións do xogo, as respostas ás preguntas e o proceso técnico usado para crealo.

Todos os alumnos do grupo saben as instruccións do xogo, a maioría das respostas ás preguntas e o proceso técnico usado para crealo.

Só algúns alumnos do grupo saben as instruccións do xogo, a maioría das respostas ás preguntas e o proceso técnico usado para crealo..

Varios alumnos do grupo parecen ter pouco coñecemento sobre as instruccións do xogo, a maioría das respostas ás preguntas e o proceso técnico usado para crealo.

Gráficos

Os gráficos do xogo van ben co texto e hai unha boa combinación de texto e gráficos.

Os gráficos do xogo van ben co texto, pero hai moitos que se desvían do mesmo.

Os gráficos van ben co título, pero hai moi poucos e o xogo parece ter excesivo texto.

Os gráficos do xogo non van co texto, e aparentan ter sido escollidos sen ningún orden.

Atractivo

O xogo é excepcionalmente atractivo en termos de deseño, composición e integración das preguntas.

O xogo é atractivo en termos de deseño, composición e integración das preguntas.

O xogo é relativamente atractivo aínda que pode estar descompensado nalgúns aspectos.

O xogo está bastante desordenada ou está moi mal deseñado. Non é nada atractivo.

Uso do tempo de clase

Usou ben o tempo durante cada periodo de clase. Puxo énfase en realizar o traballo e nunca fixo perder o tempo a outros.

Usou ben o tempo durante cada periodo de clase. En xeral, puxo énfase en realizar o traballo e nunca fixo perder o tempo a outros.

 Houbo certo énfase en realizar o traballo, pero ocasionalmente distraía a outros.

Non usou o tempo de clase para realizar o traballo ou distraía con frecuencia a outros.

 Esta rúbrica está inspirada libremente na ferramenta web Rubistar.

- A actividade de ampliación e motivación (xogo de preguntas e respostas)

Avalíase de forma inmediata pois o xogo é de tipo individual ou grupal e remata cando o alumno contesta todas as preguntas que se lle formulan (36). Das catro opcións de resposta só unha delas é correcta. Ao rematar o tempo (300 segundos) amosaranse a totalidade das respostas e o seu feedback. Tamén podemos acceder a este informe en calquera momento clicando no botón superior co signo de exclamación.

Captura do xogo "Brincaletras" sobre a vida e obra de Carballo Calero
Xosé Antón Vicente Rodríguez. Captura do xogo "Brincaletras" sobre a vida e obra de Ricardo Carballo Calero (CC BY-NC-SA)